۲۲ آبان ۱۳۹۸
بازارها چگونه دست کاری می‌شوند؟

بازارها چگونه دست‌کاری می‌شوند؟

دست‌کاری در بازار به معنای بالا بردن و پایین آوردن مصنوعی قیمت‌های یک ارز، سهم یا کالا در بازار به قصد نفع و سود شخصی است.